Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

6.462 προσλήψεις σε δήμους προκηρύσσονται άμεσα
Εγκρίθηκαν σήμερα 6.462 προσλήψεις στους δήμους από το υπουργείο Εσωτερικών με τρεις υπουργικές αποφάσεις όπου προβλέπουν το πλήθος αυτό των προσλήψεων ανταποδοτικού χαρακτήρα να έχουν διάρκεια από 8 έως και 11 μήνες. Οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό ΙΔΟΧ και θα γίνουν σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει το ΑΣΕΠ. Αναλυτικά οι τρεις αυτές αποφάσεις των υπουργών Εσωτερικών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης εγκρίνουν 6.462 προσλήψεις με σύναψη συμβάσεων ΙΔΟΧ (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α' βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως έντεκα (11) μήνες. Οι τρεις αποφάσεις επιμερίζονται ως εξής: Η πρώτη αφορά τετρακόσιες 451 προσλήψεις διάρκειας από 8 έως 11 μήνες ενώ η Δεύτερη αφορά 123) συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α' βαθμού, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες Επίσης η τρίτη απόφαση εγκρίνει τη σύναψη τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα επτά (4777) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α' βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
http://www.dikaiologitika.gr/images/apofasi1.pdf
Η εγκύκλιος για τις Περιφερειακές εκλογές 2014
Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε σήμερα την εγκύκλιο για τις Περιφερειακές Εκλογές 2014 όπου δίνονται όλες οι αναγκέες οδηγίες για την διεξαγωγή τους. Οι εκλογές για την ανάδειξη των αυτοδιοικητικών αρχών της νέας περιφερειακής περιόδου θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών, την Κυριακή 18 Μαΐου 2014, ενώ οι επαναληπτικές, όπου χρειαστεί, την επόμενη Κυριακή, 25 Μαΐου 2014 , μαζί με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διενέργεια των επικείμενων περιφερειακών εκλογών θα πραγματοποιηθεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, υπό τους ίδιους όρους με τους οποίους διεξήχθησαν οι αντίστοιχες της 7πς Νοεμβρίου 2010. Αξιοσημείωτη διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι η θητεία των περιφερειακών αρχών που θα προκύψουν από τις εκλογές της 18πς Μαΐου 2014 θα είναι πενταετής, καθώς η εγκατάσταση τους θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και η θητεία τους θα λήξει την 31π Αυγούστου του έτους 2019. Με την παρούσα εγκύκλιο, παρέχονται πληροφορίες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και όλων των εμπλεκομένων στην εκλογική διαδικασία φορέων. Το περιεχόμενο της εγκυκλίου διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος δίδονται πληροφορίες για τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, τους εκλογείς και τους εκλόγιμους, τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα, τις υποψηφιότητες, τους συνδυασμούς και τα ψηφοδέλτια. Στο δεύτερο μέρος δίνονται πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το εκλογικό σύστημα, την κατανομή των εδρών και άλλα επιμέρους ζητήματα. Το τρίτο μέρος αφορά την έννομη προστασία και την υποβολή ενστάσεων. Τέλος, παρατίθεται παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνονται παραδείγματα εξαγωγής αποτελεσμάτων για πολλές περιπτώσεις πιθανών εκλογικών αναμετρήσεων. δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο

www.dikaiologitika.gr
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:
Αριθμ. 45125/Γ2
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) όσον αφορά
στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄).
2. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Τις με αρ. 1/08−01−2014 και 6/03−02−2014 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως:
Το μάθημα «Οικιακή Οικονομία», που προβλέπεται στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου, ορίζεται ως Β΄ Ανάθεση και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αριθμ. 43836/Γ2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ. 45125/Γ2
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) όσον αφορά
στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄).
2. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Τις με αρ. 1/08−01−2014 και 6/03−02−2014 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως:
Το μάθημα «Οικιακή Οικονομία», που προβλέπεται στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου, ορίζεται ως Β΄ Ανάθεση και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αριθμ. 43836/Γ2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ - See more at: http://didefth.gr/mathimata/?p=6654#sthash.4xoqDbyV.dpuf
17/4/2014 - Δηλώσεις ΥΠΑΑΝ κ. Κ. Χατζηδάκη μετά το Συμβούλιο Καινοτομίας
Υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη συνεδρίασε σήμερα  το Συμβούλιο Καινοτομίας.
Αμέσως μετά ο κ. Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Κ. Χατζηδάκης: «Την προηγούμενη εβδομάδα, στην επίσκεψη της κ. Μέρκελ στην Αθήνα, θα έλεγα πως την παράσταση «έκλεψε» η συνάντησή της με τις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Γιατί εκεί φάνηκε πως υπάρχει και η δυναμική Ελλάδα, η Ελλάδα που δεν το βάζει κάτω, το παλεύει και νικάει.
Αυτή την Ελλάδα θέλουμε να στηρίξουμε με τη στρατηγική για την καινοτομία. Στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εισήγηση που λάβαμε από τον Ισραηλινό Οργανισμό YOZMA, βάσει μιας συμβάσεως που είχαμε νωρίτερα υπογράψει. Αυτή η στρατηγική συζητήθηκε σήμερα στο Συμβούλιο Καινοτομίας. Έχει πέντε άξονες:
Πρώτον, την ενίσχυση του θεσμού του Venture Capital.
Δεύτερον, την θεσμοθέτηση στην Ελλάδα αυτού που λέγεται στα αγγλικά “Chief Technology Officer”, ενός συντονιστή για θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας σε κεντρικό επίπεδο.
Τρίτον, τη δημιουργία και στελέχωση γραφείων μεταφοράς τεχνογνωσίας στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να διευκολυνθεί η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.
Τέταρτον, την προώθηση των λεγόμενων «θερμοκοιτίδων» επιχειρήσεων, προκειμένου να στηριχθεί στην πράξη η νεανική και νεοφυής επιχειρηματικότητα, πράγμα που θα γίνει από το νέο ΕΣΠΑ.
Και επίσης, παροχή κινήτρων για να υπάρξει και στην Ελλάδα, το σύστημα αυτό που είναι γνωστό διεθνώς ως «Επιχειρηματικοί 'Αγγελοι», (Business Angels) που είναι ένας θεσμός που στηρίζει τη νεανική επιχειρηματικότητα.
Προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί θεωρούμε την καινοτομία βασικό πυλώνα της νέας ελληνικής οικονομίας. Της οικονομίας που θα αναγεννηθεί μέσα από τα προβλήματα της κρίσης.
Αυτός είναι και ο λόγος που με κατεύθυνση του ίδιου του Πρωθυπουργού στο καινούργιο ΕΣΠΑ θα διπλασιαστούν τα κονδύλια που θα διατεθούν για την καινοτομία από το 4% του συνολικού προϋπολογισμού που ήταν μέχρι σήμερα, στο 8%».

Σημείωση: Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα για τη μελέτη του YOZMA

Oι καθαρίστριες έξω από το υπουργείο Οικονομικών έβαλαν «αγκάθινα» στεφάνια – Το συγκλονιστικό τους σύνθημα [εικόνες&βίντεο]


10 μήνες φυλακή για παράβαση καθήκοντος σε Διευθυντή Π.Ε.

poines2Εδώ και πολλά χρόνια η πολιτεία εσκεμμένα παραβλέπει τη γιγάντωση της ανομίας στα ιδιωτικά σχολεία. Παραβλέπει τις παραβιάσεις της νομοθεσίας από τους σχολάρχες και σιωπά, όταν τα όργανα της διοίκησης συμμετέχουν σε όργια διαπλοκής με τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων. Για να βουλώσουν, μάλιστα, κυβέρνηση και μεγαλοσχολάρχες το στόμα όσων δημόσιων λειτουργών ακόμη πολεμούν την παρανομία, ή όποιων ιδιωτικών εκπαιδευτικών είχαν το σθένος να καταγγείλουν τις ανομίες των σχολείων τους, ψήφισαν την πρόσφατη επαίσχυντη ρύθμιση με την οποία αποσύρεται η εποπτεία της πολιτείας από την ιδιωτική εκπαίδευση και απολύονται ελεύθερα και μαζικά οι εκπαιδευτικοί. Μ’ αυτό τον τρόπο σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όπως τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου στα Χανιά δίνονταν η δυνατότητα να λειτουργούν ως σούπερ μάρκετ, με αναλώσιμο προσωπικό αμφιβόλου νομιμότητας, επομένως και με παροχή αμφιβόλου ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνουν αδρά οι γονείς. Εκεί όμως που η Πολιτεία κάνει τα στραβά μάτια, ευτυχώς παρεμβαίνει η δικαιοσύνη. Μια τέτοια περίπτωση «συνέργειας» εκπροσώπου της διοίκησης με ιδιωτικά σχολεία έφτασε σήμερα στην ακροαματική διαδικασία. Ο πρώην Δ/ντης ΠΕ Χανίων κ. Χιωτάκης μηνύθηκε από την ΟΙΕΛΕ, διότι:
• Παρά την ύπαρξη πολλών άνεργων νέων δασκάλων, παρανόμως προσέλαβε δεύτερο συνταξιούχο εκπαιδευτικό στο σχολείο του Ναυστάθμου στα Χανιά, παραβιάζοντας το όριο του 10%.
• Εξέδωσε σε νηπιαγωγό των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου διοριστήριο μόλις 10 ωρών (ενώ νηπιαγωγοί και δάσκαλοι είναι εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου), την οποία μάλιστα απέλυσε δύο (!) φορές χωρίς να ελεγχθεί η απόλυση από ΠΥΣΠΕ.
• Επέτρεπε, παρά τις καταγγελίες, να διδάσκουν στα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου, παρανόμως, δημόσιοι εκπαιδευτικοί.\•Με την ανοχή του τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου λειτουργούσαν παρανόμως το απόγευμα (υπό την αιγίδα του …Υπουργείου Εμπορίου, όπως ισχυριζόταν ο σχολάρχης!) και με παράνομο προσωπικό.
Η μήνυση εκδικάστηκε την Παρασκευή, 11/4, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας κατέθεσαν ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Μ. Κουρουτός, ο Διευθυντής του δημοτικού σχολείου του Ναυστάθμου (ΔΔΜΝ) Αρ. Τομαζινάκης, ο Γραμματέας του Συλλόγου Γ. Σβουράκης και η δημόσια εκπαιδευτικός Ευαγγελία Βλάχου. Ο παραβάτης πρώην Δ/ντης Εκπαίδευσης καταδικάστηκε σε δέκα μήνες φυλακή για παράβαση καθήκοντος.
Να γνωρίζουν οι ιθύνοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ορισμένοι διαπλεκόμενοι εκπρόσωποι της διοίκησης ότι η Ομοσπονδία θα εντείνει τον αγώνα της να καθαρίσει η κόπρος του Αυγείου και ότι πολλοί ακόμη θα βρεθούν στο εδώλιο. Κι όσοι σήμερα καλύπτονται από την ασυλία που τους παρέχει η προνομιακή τους σχέση με την εξουσία, ας μην κοιμούνται ήσυχοι. Έχουν καταγραφεί και αυτοί και οι παρανομίες τους και θα έρθει η ώρα να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
Πηγή: ΟΙΕΛΕ

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση , σύμφωνα με το ν.4048/2012 (ΦΕΚ 34/τΑ΄/-23-02-2014),το σχέδιο νόμου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με σκοπό την αναβάθμιση των δομών και τη λειτουργία τους
Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου, υποβάλλοντας παρατηρήσεις , σχόλια και προτάσεις , μέχρι την 9η Μαΐου 2014.
Σας ευχαριστώ,
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

To ΦΕΚ του Ν. 4257/2014 για μετατάξεις, μετακινήσεις, διορισμό προσωπικού στους ΟΤΑ


ΙI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Α. Θέματα προσωπικού
 1. Διορισμός υπηρετούντων υπαλλήλων Ο.Τ.Α. σε άλλη θέση Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 11)Αντικαθίσταται η παρ. 34 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 και η διάταξη επεκτείνεται και στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. οι οποίοι πλέον, µπορούν να διοριστούν, εφόσον επιλεγούν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες .....  
Η Eγκύκλιος για την προστασία μισθών και συντάξεων από την κατάσχεση
Σε ισχύ τίθενται οι νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν με τον πολυνόμο και αφορούν την αύξηση του ακατάσχετου ορίου του μισθού ή της σύνταξης στα 1500 ευρώ
Με την σχετική εγκύκλιο, γνωστοποιούνται οι αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και ενημερώνονται οι οφειλέτες ότι προκειμένου να προστατεύσουν τον μισθό ή τη σύνταξή τους από την κατάσχεση, θα πρέπει να δηλώσουν τον μισθοδοτικό ή συνταξιοδοτικό τους λογαριασμό στο σύστημα Taxis. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η διαδικασία με την οποία θα γνωστοποιείται ο προστατευόμενος τραπεζικός λογαριασμός, θα γίνει γνωστή με νέα εγκύκλιο.
Τα βασικότερα σημεία της εγκυκλίου είναι τα εξής:
Αυξάνεται από 300 σε πεντακόσια 500 ευρώ, το ποσό της οφειλής για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.
Αναγκαστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μέχρι και 6/4/2014, για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το χρόνο επιβολής τους, μικρότερες του ανωτέρω ποσού των 500 ευρώ, αίρονται μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον οφειλέτη.
Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ.
Στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.500 ευρώ. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη ή μισθό ή ασφαλιστικό βοήθημα από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του ¼ αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολο τους να μην είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ.
Η νέα διάταξη δεν ισχύει αυτοδίκαια,δεδομένου, ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η υποβολή αίτησης του οφειλέτη και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Θεσπίζεται ακατάσχετο ποσό κατάθεσης σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα.
Δηλαδή θεσπίζεται το ακατάσχετο καταθέσεων για ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε πιστωτικά ιδρύματα για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ.

Προκειμένου να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη απαιτείται να υποβληθεί ηλεκτρονική δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα Taxis, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός.
Διαφορετικές οι δομές του νέου ΕΣΠΑ
Για όλα τα Προγράμματα Κονδύλια ύψους 3,4 δις. Ευρώ θα διατεθούν στη νέα προγραμματική περίοδο με το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) από το καινούργιο τομεακό πρόγραμμα για την εκπαίδευση και την απασχόληση και από τα περιφερειακά προγράμματα για δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τόνισε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ημερίδα διαβούλευσης για το νέο πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας. Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι με κατεύθυνση του Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά, το Κοινωνικό Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ θα είναι εμπροσθοβαρές, διότι, όπως είπε, η κρίση είναι παρούσα τώρα. «Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, όχι μόνο να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται τα κοινωνικά Προγράμματα του παρόντος ΕΣΠΑ, αλλά χωρίς καθυστέρηση, να ξεκινήσουν αμέσως δράσεις του επόμενου ΕΣΠΑ για τα θέματα της Κοινωνικής Συνοχής, με έμφαση το 2014, το 2015 και το 2016», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης. Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ακόμη ότι: -Για πρώτη φορά από τότε που υπάρχουν Κοινοτικά πλαίσια στήριξης στη χώρα, δεν θα έχουν τη μερίδα του λέοντος τα έργα υποδομών αλλά θα κυριαρχούν δύο άλλες κατευθύνσεις: 
Η μία κατεύθυνση θα έχει να κάνει με την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, την εξωστρέφεια, την καινοτομία που θα στηρίξουμε με το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία που συμβολικά το αποκαλούμε πρόγραμμα “Επανεκκίνηση». 
Από την άλλη πλευρά μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κοινωνικής συνοχής όσο πληρέστερα γίνεται μέσω του νέου ΕΣΠΑ. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίστηκε το μερίδιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου από 25% που ήταν μέχρι σήμερα στο συνολικό προϋπολογισμό, εξαιρουμένου του Ταμείου Συνοχής, να ανέβει στο 31%, ως ένα δείγμα της έμφασης, που δίνουμε ως κυβέρνηση στις συγκεκριμένες δράσεις. 
-Οι δομές του νέου ΕΣΠΑ θα είναι συνολικά διαφορετικές για όλα τα Προγράμματα. Οι Περιφέρειες θα έχουν η κάθε μία το δικό της Πρόγραμμα και σε κεντρικό επίπεδο θα έχουμε μόνο τέσσερα τομεακά Προγράμματα. Τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας εξακολουθούν να έχουν κομβικό ρόλο τόσο στην εκπόνηση, στις ιδέες, στο σχεδιασμό, στην προετοιμασία των Προγραμμάτων, όσο και στη συνέχεια, στην εφαρμογή τους, καίτοι τυπικά η διαχειριστική αρχή θα είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα είναι ένας ενδιάμεσος κρίκος, κυρίως όσον αφορά στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε θέματα καθημερινής διαχείρισης. Η πολιτική, όμως, θα χαράσσεται και θα εφαρμόζεται από τα αρμόδια Υπουργεία. 
- Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η χώρα μας είναι πια τρίτη στις απορροφήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρώτη στις απορροφήσεις του μεγαλύτερου ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κάτι που μερικούς μήνες πριν ούτε εμείς οι ίδιοι δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. 
-Το ΕΣΠΑ από μόνο του δεν αρκεί ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης για να αποτρέψει την κρίση. Λειτουργεί όμως ως ένα ανάχωμα στην κρίση. 
- Αυτήν την εβδομάδα υποβάλλουμε την τελική μας πρόταση σε σχέση με το Πρόγραμμα Ομπρέλα, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει εδώ και μήνες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Μέχρι τις 28 Απριλίου θα έχουν υποβληθεί οι προτάσεις για τα τομεακά Προγράμματα, έτσι ώστε η Ελλάδα μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αφού πάρει το πράσινο φως από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να περάσει από τη φάση του σχεδιασμού, στη φάση της εφαρμογής

www.dikaiologitika.gr